Neprihănirea este un concept major și poate fi adesea complicat de înțeles. Dar este esențial ca noi, ca și creștini, să ne luăm timp pentru a descoperi adevărul despre neprihănire, astfel încât să putem trăi o viață plină de credință și fără obstacole.

Neprihănirea noastră în Hristos este elementul central pe care se construiește credința creștină. Tot ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne promite atârnă de ea, și întreaga structură a mântuirii noastre este construită pe ea. Dacă vrem să umblăm în bucuria mântuirii noastre și a puterii promisiunilor pe care le avem în El, trebuie să înțelegem neprihănirea noastră în Hristos.

 

Ce este neprihănirea?

Gândirea tradițională confundă neprihănirea cu sfințenia. Mulți oameni nu se opresc niciodată să pună întrebarea: „Ce este neprihănirea?” Ei cred că știu deja răspunsul și cred că neprihănirea este modul în care acționezi, dar acest lucru nu este adevărat. Neprihănirea este ceea ce ești – natura lui Dumnezeu.

Scriptura folosește termenul „neprihănit (drept)” pentru a descrie starea regenerării noastre și compatibilitatea noastră cu Dumnezeu: asemănarea noastră cu El. Aceasta înseamnă că avem un „statut drept” cu Dumnezeu sau, pur și simplu, „neprihănirea” lui Dumnezeu ne-a fost dată. În calitate de părtași ai naturii divine [simple_tooltip content=’După cum puterea Sa divină ne-a dat toate cele privitoare la viaţă şi evlavie, prin cunoştinţa Celui care ne-a chemat prin glorie şi virtute,’](2 Petru 1:3[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’În aceasta s-a împlinit dragostea cu noi, ca să avem îndrăzneală în ziua judecăţii, pentru că, aşa cum este El, aşa suntem şi noi în lumea aceasta.’]1 Ioan 4:17)[/simple_tooltip], prin regenerarea Duhului Sfânt [simple_tooltip content=’El ne-a mântuit, nu pentru fapte, împlinite în dreptate, pe care le-am făcut noi, ci după propria Sa îndurare, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea Duhului Sfânt,’](Tit 3:5)[/simple_tooltip], neprihănirea divină a lui Dumnezeu este imputată și împărtășită nouă în Hristos [simple_tooltip content=’Încât, dacă este cineva în Hristos, este o creaţie nouă; cele vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi.’](2 Corinteni 5:17[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’Pe Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El.’]21[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’16Pentru că mie nu-mi este ruşine de Evanghelie; pentru că ea este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, pentru oricine crede: atât iudeu, întâi, cât şi grec; 17pentru că în ea se descoperă o neprihănire a lui Dumnezeu din credinţă, spre credinţă, după cum este scris: „Dar cel drept va trăi din credinţă“.’]Romani 1:16-17[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Dar acum, fără lege, s-a arătat o neprihănire a lui Dumnezeu, mărturisită de lege şi de profeţi;’]3:21[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’şi să fiu găsit în El nu având ca neprihănire a mea pe cea din lege, ci pe aceea care este prin credinţa în Hristos, neprihănirea de la Dumnezeu, prin credinţă,’]Filipeni 3:9[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’care a purtat El Însuşi păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin ale cărui răni aţi fost vindecaţi.’]1 Petru 2:24)[/simple_tooltip]. Când ne-am născut din nou, ea înlocuiește complet natura veche și păcătoasă din noi. Aceasta ne face să ne apropiem de Dumnezeu. Aceasta este ceea ce înseamnă a fi născut din Dumnezeu [simple_tooltip content=’12Dar tuturor celor care L-au primit, le-a dat dreptul să fie copii ai lui Dumnezeu: 13celor care cred în Numele Lui, care au fost născuţi nu din sânge, nici din voia cărnii, nici din voia omului, ci din Dumnezeu.’](Ioan 1:12-13)[/simple_tooltip]. Din această neprihănire pe care Tatăl a împărtășit-o cu noi, putem fi numiți cu precizie sfinți, curați, fără vină și plini de lumină în Hristos.

 

O definiție grecească pentru un concept ebraic

Tema proeminentă din cuvintele ebraice diferite ale Vechiului Testament despre neprihănire este o neprihănire imputată, mai degrabă decât una împărtășită. Avraam este cel mai clar beneficiar al acestei neprihăniri imputate [simple_tooltip content=’Şi el L-a crezut pe Domnul; şi El i-a socotit aceasta ca neprihănire.’](Geneza 15:6)[/simple_tooltip].

Cuvântul ebraic folosit pentru neprihănirea atribuită (imputată) lui Avraam este tsĕdaqah. Aceasta indică o poziție dată de Dumnezeu în lumina credinței lui Avraam; și înseamnă că Dumnezeu l-a considerat pe Avraam ca și neprihănit, în ciuda naturii păcătoase a lui Avraam sau a capacității sale de a păstra orice lege – un act imens de milă din partea lui Dumnezeu. El a fost socotit neprihănit pentru credința sa în Dumnezeu; totuși, nu există nici o dovadă că regenerarea a avut loc, sau că natura umană a celor din vechiul legământ a fost făcută neprihănită.

Acesta este tipul de neprihănire pe care mulți creștini cred că o au în noul legământ. Cu toate acestea, apostolii au interpretat realitatea neprihănirii mai adânc, dând o nouă substanță noului legământ la o umbră a vechiului legământ.

Un cuvânt grecesc tradus „îndreptățire” este dikaiosis în Noul Testament [simple_tooltip content=’care a fost dat pentru greşelile noastre şi a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră.’](de exemplu, Romani 4:25)[/simple_tooltip], ceea ce înseamnă „achitarea de toată vina.” Acest cuvânt înseamnă aceeași neprihănire imputată a cuvintelor ebraice folosite în Vechiul Testament. De fapt, conceptul este pus într-un contrast direct cu justificarea imputată pe care Avraam a primit-o în Romani 4. Cu toate acestea, cuvintele grecești folosite pentru neprihănire în Noul Testament diferă de acest cuvânt pentru îndreptățire și o dezvoltă, arătând că neprihănirea imputată nu este sfârșitul răscumpărării noastre, ci începutul. Aceste noi definiții folosite pentru a descrie neprihănirea noului legământ s-au schimbat în mod drastic din cea a imputării, devenind definiții care acum includeau neprihănirea împărtășită.

Vedem un cuvânt pentru „neprihănit,” cum ar fi dikaios. Când te uiți la acest cuvânt în Strong’s Concordance, înseamnă: „folosit celui al cărui mod de gândire, sentiment și acțiune este în întregime conform cu voia lui Dumnezeu și care, prin urmare, nu are nevoie de rectificare în inimă sau în viață;” de asemenea, „fără vină,” „sfânt și nevinovat,” „acceptat de Dumnezeu” [simple_tooltip content=’Aşa va fi la sfârşitul veacului: îngerii vor ieşi şi vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor neprihăniți;’](Matei 13:49[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’pentru că în ea se descoperă o dreptate a lui Dumnezeu din credinţă, spre credinţă, după cum este scris: „Dar cel neprihănit va trăi din credinţă.”’]Romani 1:17[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’iar că prin lege nimeni nu este îndreptăţit înaintea lui Dumnezeu este lămurit, pentru că „cel neprihănit va trăi din credinţă”;’]Galateni 3:11[/simple_tooltip], [simple_tooltip content=’Şi cel neprihănit va trăi prin credinţă; şi dacă cineva dă înapoi, sufletul Meu nu găseşte plăcere în el.”’]Evrei 10:38)[/simple_tooltip]. Aceasta este atât o declarație a noii noastre naturi, cât și a vieții pe care suntem invitați să o trăim prin credință ca și creație nouă. Aceasta descrie o realitate internă, nu doar cum ne vede Dumnezeu.

Un alt cuvânt pentru neprihănire este dikaiosyne, ceea ce înseamnă „starea celui care este așa cum ar trebui să fie, neprihănit, condiția acceptată de Dumnezeu, doctrina despre modul în care omul poate ajunge la un statut aprobat de Dumnezeu” și „integritate, virtute, puritate a vieții, statornicie; corectitudinea gândirii, a sentimentului și a acțiunii.” Acest cuvânt dezvoltă din nou cuvântul pentru îndreptățire, oferindu-i un înțeles mult mai profund în noul legământ, semnificând acum că suntem uniți în Hristos și un singur duh cu Domnul [simple_tooltip content=’Dar cel care se lipeşte de Domnul este un singur Duh cu El.’](1 Corinteni 6:17)[/simple_tooltip]. Vedem că, pe măsură ce continuăm să trăim realitatea acestui adevăr, acest lucru duce de asemenea în mod natural și la puritatea acțiunii.

Apoi există dikaioo, însemnând „a cauza să devină drept sau nevinovat: liber, justificat. A-l face neprihănit sau așa cum ar trebui să fie, a arăta, a manifesta cineva a fi neprihănit, așa cum este el și dorește să fie considerat” [simple_tooltip content=’fiind îndreptăţiţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus,’](Romani 3:24[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Iar pe cei pe care i-a rânduit dinainte, pe aceştia i-a şi chemat; şi pe cei pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptăţit; iar pe cei pe care i-a îndreptăţit, pe aceştia i-a şi glorificat.’]8:30[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’Şi aşa eraţi unii dintre voi. Dar aţi fost spălaţi, dar aţi fost sfinţiţi, dar aţi fost îndreptăţiţi în Numele Domnului Isus şi prin Duhul Dumnezeului nostru.’]1 Corinteni 6:11[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’dar, ştiind că omul nu este îndreptăţit din faptele legii, ci prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim îndreptăţiţi din credinţa în Hristos, şi nu din faptele legii; pentru că din faptele legii nimeni nu va fi îndreptăţit.’]Galateni 2:16[/simple_tooltip]; [simple_tooltip content=’pentru ca, îndreptăţiţi prin harul Său, să devenim moştenitori ai vieţii eterne potrivit speranţei.’]Tit 3:7)[/simple_tooltip].

Poți vedea că în timp ce definiția acestor cuvinte grecești include poziția noastră îndreptățită înaintea Tatălui, ele merg mai adânc și dezvăluie afirmația noii noastre identități și abilitatea de a demonstra natura noastră nouă în această viață.

 

Apostolul Pavel ne spune că atunci când am crezut în Iisus, El ne-a identificat ca fiind ai Lui prin faptul că ne-a dat Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este garanția lui Dumnezeu că El ne va da moștenirea pe care a promis-o și că ne-a cumpărat pentru a fi poporul Său [simple_tooltip content=’13în care şi voi, auzind cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, în care, de asemenea, crezând, aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt al promisiunii, 14care este arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea posesiunii dobândite, spre lauda gloriei Sale.’](Efeseni 1:13-14)[/simple_tooltip]. Duhul Sfânt este sigiliul lui Dumnezeu asupra vieții noastre pentru a atesta că am primit darul gratuit al neprihănirii și darul vieții veșnice prin lucrarea terminată a lui Iisus.

 

Căci dacă prin greşeala unuia moartea a domnit prin unul; cu mult mai mult, cei ce primesc abundenţă de har şi din darul neprihănirii vor domni în viaţă prin unul, Iisus Hristos. (Romani 5:17)

Romani 5:17 ne spune că putem domni în viață prin Iisus Hristos. Cu toate acestea, experiența majorității creștinilor nu se aliniază acestui adevăr. În schimb, împrejurările multor creștini domnesc peste ei!

Dacă noi nu domnim, trebuie să ne întrebăm de ce. Și ce înseamnă a domni? A domni este pur și simplu a te odihni în lucrarea terminată a crucii lui Iisus și în toate beneficiile învierii Lui! Aceasta nu înseamnă că nu vom avea probleme, dar înseamnă că putem fi în odihnă în mijlocul lor, crezând că Dumnezeu prin Iisus a oferit deja tot ce avem nevoie!

 

Privind mai atent la Romani 5:17, observăm că acest verset ne dă câteva indicii și o înțelegere mai detaliată a domniei în viață:

  • cei care primesc„: A primi este cuvântul grecesc „lambano” și înseamnă „a lua, a pune mâna.” Este un verb activ. Nu este doar a aștepta ca Dumnezeu să te servească. De asemenea, este participiul activ prezent în greacă. Cu alte cuvinte, cei care primesc continuu. Ce să primească?
  • abundența harului„: nu doar o măsură a favorului neîncetat al lui Dumnezeu, ci abundența lui! Abundența este cuvântul grecesc „perisseia” și înseamnă „super-abundent, extravagant, câștig sau profit.”
  • darul neprihănirii„: darul este cuvântul „dorea” în greacă și înseamnă un dar gratuit. Cuvântul subliniază caracterul său nemeritat și nedatorat. Așa cum am văzut, cuvântul „neprihănire” înseamnă în mod literal „starea celui care este așa cum ar trebui să fie, condiția acceptată de Dumnezeu.” Cei neprihăniți au fost achitați de toată vina lor înaintea lui Dumnezeu și sunt așa cum ar trebui să fie – acceptați de Dumnezeu!
  • domni în viață„: Prin primirea darului gratuit al neprihănirii, noi domnim în viață. Și aici nu se vorbește despre a domni în cer, într-o zi. Vorbește despre acum! Biblia Amplificată spune: „domni ca împărat în viață.” Domni este cuvântul „basileuo” care înseamnă a exercita puterea împărătească. A domni în viață înseamnă că avem autoritate. Ne exercităm autoritatea noastră regală, capturând orice gând sau orice armă de foc a vrăjmașului, prin folosirea puterii cuvintelor noastre și prin a ne odihni în Hristos.

 

Toate beneficiile noii noastre vieți și tot ceea ce Dumnezeu are pentru noi trebuie să fie primite. Aceste două lucruri pe care Romani 5:17 le menționează că Dumnezeu ni le-a dat – abundența harului și darul neprihănirii – trebuie să fie activ, agresiv, și în permanență luate în posesie pentru a domni în această viață.

Trăind în această lume căzută, suntem în permanență într-o tensiune cu acuzațiile domnitorului acestei lumi care ne spune că nu suntem neprihăniți atunci când eșuăm, ceea ce ne poate face să ne îndoim de neprihănirea noastră în Hristos și să ne pună pe o cale de auto-neprihănire și înfrângere. Cu toate acestea, adevărul proclamă că suntem sub har și perfect neprihăniți, datorită sângelui lui Iisus.

Noi nu pierdem niciodată abundența harului și darul neprihănirii odată ce ne-am născut din nou, dar viața noastră poate să nu reflecte acest adevăr. Însă atunci când credem adevărul, ne va da libertatea de a beneficia de el.

 

Deci, realitatea că împărtășim neprihănirea lui Dumnezeu înseamnă multe lucruri puternice pentru noi, inclusiv:

  • Avem o existență cu totul nouă. Noi suntem cei neprihăniți înaintea lui Dumnezeu în Hristos, având pace cu Dumnezeu, ca și cum nu am fi păcătuit niciodată.
  • Luând parte din neprihănirea lui Dumnezeu ne face compatibili cu Dumnezeu, astfel încât să putem avea o relație profundă, constantă și de dragoste cu Tatăl.
  • Datorită naturii noastre neprihănite în Hristos și datorită noii noastre relații calitative cu Tatăl, putem trăi acum o viață neprihănită ca răspuns plin de dragoste față de El – lucru pe care nu l-am fi putut face niciodată cu natura noastră veche, păcătoasă și stricată.

 

Când neprihănirea lui Dumnezeu devine reală în viața ta, vei experimenta viața și puterea pe care Dumnezeu intenționează să o ai prin darul neprihănirii.