48Şi voi sunteţi martori ai acestor lucruri. [simple_tooltip content=’45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.

46 Şi le-a spus: „Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristosul şi să învieze dintre morţi a treia zi

47 şi să se predice în Numele Său pocăinţa şi iertarea de păcate la toate naţiunile, începând de la Ierusalim.

48 Şi voi sunteţi martori ai acestor lucruri.”’](Luca 24:45-48)[/simple_tooltip]

 

Una dintre marile greșeli ale bisericii moderne este gândirea că evanghelizarea este ceva ce este făcut în interiorul celor patru pereți ai clădirii bisericii. [simple_tooltip content=’1 Şi Saul încuviinţa uciderea lui. Şi, în ziua aceea, a început o mare persecuţie împotriva adunării care era în Ierusalim şi toţi în afară de apostoli au fost împrăştiaţi prin ţinuturile Iudeii şi ale Samariei.

2 Şi nişte bărbaţi evlavioşi l-au înmormântat pe Ştefan şi au jelit mult pentru el.

3 Dar Saul pustia adunarea, intrând prin case, şi, târând pe bărbaţi şi pe femei, îi preda la închisoare.
Evanghelia în Samaria

4 Deci cei împrăştiaţi străbăteau ţinuturile, vestind Cuvântul Evangheliei.’]Faptele Apostolilor 8:1-4[/simple_tooltip] arată că evanghelizarea nu a fost făcută de pastor sau cler, ci de credincioșii care au mers peste tot predicând Cuvântul.

Există mai multe metode de evanghelizare menționate în Scripturi:

1. Evanghelizarea din casă în casă: „în fiecare casă, ei nu încetau să înveţe şi să Îl predice pe Iisus Hristos.” [simple_tooltip content=’Şi în fiecare zi, în templu şi prin case, nu încetau să înveţe şi să predice Evanghelia că Iisus este Hristosul.’](Fapte 5:42)[/simple_tooltip].

2. Evanghelizare personală, individuală: Filip slujea famenului etiopian [simple_tooltip content=’26 Dar un înger al Domnului i-a vorbit lui Filip, spunând: „Ridică-te şi mergi spre sud, pe drumul care coboară de la Ierusalim la Gaza, care este pustiu.”

27 Şi s-a ridicat şi a plecat. Şi, iată, un etiopian, un famen, unul cu putere la împărăteasa Candace a etiopienilor, care era peste toată vistieria ei, care venise la Ierusalim ca să se închine,

28 se întorcea şi şedea în carul lui şi citea din profetul Isaia.

29 Şi Duhul i-a spus lui Filip: „Apropie-te şi alătură-te carului acestuia!”

30 Şi Filip, alergând, l-a auzit citind din profetul Isaia şi i-a spus: „Înţelegi, în adevăr, ce citeşti?”

31 Şi el a spus: „Cum aş putea înţelege, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi l-a rugat pe Filip să se suie şi să şadă împreună cu el.

32 Şi locul din Scriptură din care citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la înjunghiere; şi, fără glas, ca un miel înaintea celui care-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura;

33 în smerirea Lui, judecata I-a fost luată; şi cine va descrie generaţia Lui? Pentru că viaţa I-a fost luată de pe pământ.”

34 Şi famenul, răspunzând lui Filip, a spus: „Te rog, despre cine spune profetul aceasta? Despre sine, sau despre un altul?”

35 Şi Filip, deschizând gura şi începând de la Scriptura aceasta, i-a vestit Evanghelia lui Isus.

36 Şi, pe când mergeau pe drum, au ajuns la o apă şi famenul a spus: „Iată apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”

37 (Şi Filip i-a spus: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Şi, răspunzând, i-a spus: „Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”)

38 Şi a poruncit să stea carul. Şi au coborât amândoi la apă, atât Filip, cât şi famenul, şi l-a botezat.’](Fapte 8:26-38)[/simple_tooltip], Pavel lui Sergius Paulus [simple_tooltip content=’care era împreună cu proconsulul Sergius Paulus, un om inteligent. Acesta, chemând la sine pe Barnaba şi pe Saul, a dorit să audă Cuvântul lui Dumnezeu.’](Fapte 13:7)[/simple_tooltip]; Iisus Mariei Magdalena, lui Nicodim, femeii de la fântână, hoțului de pe cruce și altora. Există aproximativ treizeci și cinci de astfel de cazuri înregistrate numai în Evanghelii.

3. Evanghelizarea mulțimilor mari: Petru a slujit mulțimilor din Ierusalim la Rusalii [simple_tooltip content=’14 Dar Petru, stând împreună cu cei unsprezece, şi-a ridicat glasul şi le-a vorbit: „Bărbaţi iudei şi voi toţi cei care locuiţi în Ierusalim, să ştiţi aceasta şi plecaţi urechea la cuvintele mele:

15 pentru că aceştia nu sunt beţi, cum gândiţi voi, fiindcă este al treilea ceas al zilei,

16 ci aceasta este ceea ce s-a spus prin profetul Ioel:

17 «Şi va fi în zilele din urmă, zice Dumnezeu, că voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; şi fiii voştri şi fiicele voastre vor profeţi; şi tinerii voştri vor vedea viziuni şi bătrânii voştri vor avea vise;

18 da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna în zilele acelea din Duhul Meu, şi vor profeţi.

19 Şi voi face minuni sus în cer şi semne jos pe pământ, sânge şi foc şi negură de fum.

20 Soarele se va preface în întuneric şi luna în sânge, mai înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi glorioasă.

21 Şi va fi că oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit».

22 Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea: pe Iisus Nazarineanul, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin lucrări de putere şi minuni şi semne, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum voi înşivă ştiţi,

23 pe Acesta, dat după planul hotărât şi preştiinţa lui Dumnezeu, voi, prin mâna celor nelegiuiţi, L-aţi răstignit şi L-aţi omorât,

24 pe Care Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I durerile morţii, pentru că nu era posibil ca El să fie ţinut de ea.

25 Pentru că David spune despre El: «Îl aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că El este la dreapta mea, ca să nu fiu clătinat.

26 De aceea mi s-a bucurat inima şi mi s-a veselit limba; da, chiar şi carnea mi se va odihni în speranţă,

27 pentru că nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nici nu vei da pe Sfântul Tău să vadă putrezirea.

28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii, Mă vei umple de bucurie cu faţa Ta».

29 Fraţilor, să-mi fie îngăduit să vă spun deschis despre patriarhul David că a murit şi a fost şi înmormântat, şi mormântul lui este între noi până în ziua aceasta.

30 Fiind deci profet şi ştiind că Dumnezeu i-a jurat cu jurământ ca din rodul coapselor lui să stea pe tronul său,

31 văzând mai dinainte, el a vorbit despre învierea lui Hristos: că n-a fost lăsat în Locuinţa morţilor, nici carnea Lui n-a văzut putrezirea.

32 Dumnezeu L-a înviat pe acest Iisus, pentru care noi toţi suntem martori.

33 Fiind deci înălţat prin dreapta lui Dumnezeu şi primind de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, a turnat ceea ce voi vedeţi şi auziţi.

34 Pentru că David nu s-a suit în ceruri, ci el însuşi spune: «Domnul a zis Domnului meu: Şezi la dreapta Mea,

35 până voi pune pe vrăjmaşii Tăi ca aşternut al picioarelor Tale».

36 Să ştie deci sigur toată casa lui Israel că Dumnezeu L-a făcut şi Domn şi Hristos pe acest Iisus, pe care voi L-aţi răstignit.”

37 Şi, auzind acestea, ei au fost străpunşi în inimă şi le-au zis lui Petru şi celorlalţi apostoli: „Ce să facem, fraţilor?”

38 Şi Petru le-a zis: „Pocăiţi-vă şi fiecare dintre voi să fie botezat în Numele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, şi veţi primi darul Duhului Sfânt.

39 Căci pentru voi este promisiunea şi pentru copiii voştri şi pentru toţi cei de departe, pe câţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru.”

40 Şi cu multe alte cuvinte mărturisea şi îi îndemna, spunând: „Salvaţi-vă din generaţia aceasta perversă.”’](Fapte 2:14-40)[/simple_tooltip] și Pavel la Listra [simple_tooltip content=’8 Şi în Listra şedea un om neputincios de picioare, olog din pântecele mamei lui, care nu umblase niciodată.

9 Acesta îl asculta pe Pavel când vorbea, care, uitându-se ţintă la el şi văzând că are credinţă ca să fie vindecat,

10 a spus cu glas tare: „Ridică-te drept pe picioarele tale!” Şi el a sărit şi umbla.

11 Iar mulţimile, văzând ce făcuse Pavel, şi-au ridicat glasurile, spunând în licaonă: „Zeii, asemănându-se oamenilor, au coborât la noi!”

12 Şi îl numeau pe Barnaba, Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că el era purtătorul de cuvânt.

13 Şi preotul lui Jupiter, care era în faţa cetăţii, aducând tauri şi ghirlande la porţi, împreună cu mulţimile, voia să aducă jertfe.

14 Dar, când au auzit acestea apostolii Barnaba şi Pavel, şi-au sfâşiat hainele şi s-au repezit spre mulţime, strigând şi spunând:

15 „Oamenilor, de ce faceţi acestea? Şi noi suntem oameni de aceeaşi fire cu voi, vestindu-vă Evanghelia ca să vă întoarceţi de la aceste deşertăciuni la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul şi pământul şi marea şi toate cele care sunt în ele;

16 care, în generaţiile trecute, a lăsat toate naţiunile să meargă pe căile lor,

17 deşi, în adevăr, nu S-a lăsat fără mărturie, făcând bine şi dându-vă din cer ploi şi timpuri roditoare, umplându-vă inimile de hrană şi bucurie.”

18 Şi, spunând acestea, cu greu au oprit mulţimile să nu le aducă jertfe.’](Fapte 14:8-18)[/simple_tooltip].

4. Evanghelizarea către orașe întregi: „Atunci Filip a coborât în cetatea Samaria și L-a predicat pe Hristos.” (Fapte 8:5).

5. Dezbaterea publică și predicarea: Pavel dezbătea/predica în sinagogi și în piețe [simple_tooltip content=’Ea, urmându-l pe Pavel şi pe noi, striga, spunând: „Oamenii aceştia sunt robi ai Dumnezeului celui Preaînalt, care vă vestesc calea mântuirii.”’](Fapte 16:17)[/simple_tooltip]; Petru și Ioan au predicat în templu [simple_tooltip content=’11 Şi, pe când se ţinea el de Petru şi de Ioan, tot poporul, foarte mirat, a alergat la ei în pridvorul numit al lui Solomon.

12 Şi Petru, văzând aceasta, a răspuns poporului: „Bărbaţi israeliţi, de ce vă miraţi de aceasta? sau de ce vă uitaţi lung la noi, ca şi cum prin propria noastră putere sau evlavie l-am fi făcut să umble?

13 Dumnezeul lui Avraam şi al lui Isaac şi al lui Iacov, Dumnezeul părinţilor noştri L-a glorificat pe Slujitorul Său, Iisus, pe care voi L-aţi predat şi L-aţi tăgăduit în faţa lui Pilat, când acesta hotărâse să-I dea drumul.

14 Dar voi L-aţi tăgăduit pe Cel Sfânt şi Drept şi aţi cerut să vi se dăruiască un ucigaş;

15 şi L-aţi omorât pe Domnul vieţii, pe care Dumnezeu L-a înviat dintre morţi, pentru care noi suntem martori.

16 Şi, prin credinţa în Numele Lui, Numele Lui l-a întărit pe acesta, pe care-l vedeţi şi-l ştiţi; şi credinţa care este prin El i-a dat sănătatea aceasta deplină înaintea voastră, a tuturor.

17 Şi acum, fraţilor, ştiu că în neştiinţă aţi lucrat, ca şi mai-marii voştri;

18 dar Dumnezeu a împlinit astfel ceea ce anunţase mai înainte prin gura tuturor profeţilor, că Hristosul Său va pătimi.

19 Pocăiţi-vă deci şi întoarceţi-vă, ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină timpuri de înviorare de la faţa Domnului

20 şi să-L trimită pe Acela care a fost rânduit dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos,

21 pe care cerul trebuie, în adevăr, să-L primească, până la timpuri de restabilire a tuturor lucrurilor, despre care a vorbit Dumnezeu prin gura sfinţilor Săi profeţi din vechime.

22 Moise, în adevăr, a zis: «Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre fraţii voştri un Profet ca mine; de El să ascultaţi în toate câte vă va vorbi.

23 Şi va fi că orice suflet care nu va asculta de Profetul acela va fi nimicit din popor».

24 Şi, în adevăr, toţi profeţii de la Samuel şi cei care au urmat, atâţi câţi au vorbit, au şi anunţat zilele acestea.

25 Voi sunteţi fiii profeţilor şi ai legământului pe care l-a făcut Dumnezeu cu părinţii noştri, zicând lui Avraam: «Şi în sămânţa ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului».

26 Dumnezeu, înviindu-L pe Slujitorul Său, vi L-a trimis întâi vouă, ca să vă binecuvânteze, întorcând pe fiecare de la răutăţile voastre.”’](Fapte 3:11-26)[/simple_tooltip]; Pavel a declarat: „Cum nu am ascuns nimic ce vă era de folos, ci v-am arătat şi v-am învăţat public şi din casă în casă, adeverind deopotrivă iudeilor şi grecilor, pocăinţă faţă de Dumnezeu şi credinţă faţă de Domnul nostru Iisus Hristos.” (Fapte 20:20-21).

6. Broșuri evanghelistice: Primul manifest evanghelistic cu cerneală și stilou sunt Evangheliile. În Evanghelia sa, Ioan a declarat: „Dar acestea sunt scrise, ca voi să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi astfel, crezând, să aveţi viaţă prin numele Lui.” (Ioan 20:31).

Astăzi, fii înțelept în felul în care vorbești și acționezi cu necredincioșii. Profită la maxim de fiecare oportunitate.